Temmuz 04, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner
çağrı

çağrı

 

MART AYI MALİ TAKVİMİ

(01 Mart 2021 Pazartesi)

 • Gelir Vergisi Beyan dönemi başlangıcı
 • 2021 Yılı Emlak Vergisi 1.Taksit Ödeme Döneminin Başlangıcı

(Mart-Nisan-Mayıs)

 • Konutlar Dışında Kalan Binaların 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 1.Taksit Ödeme Döneminin Başlangıcı (Mart-Nisan-Mayıs)
 • Şirketlerin 2020 Yılına Ait Genel Kurullarının Yapılması Gereken Ay

(08 Mart 2021 Pazartesi)

 • 16-28 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

(10 Mart 2021 Çarşamba)

 • 16 - 28 Şubat 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (1 Sayılı Liste ) Beyanı ve ödenmesi

(15 Mart 2021 Pazartesi)

 • Şubat 2021 Dönemine ait Özel Tüketim Vergisinin (II, III ve IV Sayılı Listeler) Beyanı ve ödenmesi
 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fon kesintilerinin Fon’a yatırılması,
 • Şubat 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve ödemesi
 • Şubat 2021 Banka Sigorta Muamele Vergisi Beyannamesinin (BSMV) verilmesi ve ödenmesi
 • 1475 Sayılı İş Kanunu Gereğince İşten Ayrılan Personele İlişkin Personel Durum Çizelgesinin İŞKUR'a Bildirimi (10'dan Fazla İşçi Çalıştıran İşyerleri)
 • 1475 Sayılı İş Kanunu Gereğince 50'den Fazla İşçi Çalıştıran Firmaların Sakat Yükümlü ve Terör Mağduru İşçi Bildirimi

(22 Mart 2021 Pazartesi)

 • İlan ve reklam işini mutad meslek olarak ifa edenlerce İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesinin verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 16)
 • Eğlence Vergisinin beyanı ve ödenmesi (BGK Md. 22)
 • Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi beyannamesinin -dağıtım şirketlerince- verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 39)
 • Yangın Sigortası Vergisi Beyannamesinin Sigorta şirketlerince verilmesi ve ödenmesi (BGK Md. 44)
 • Faiz Vergisi beyanı ve ödenmesi
 • Şubat 2021 Dönemine ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi
 • Şubat 2021 dönemine ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına ait Müşterek Bahislerle ilgili Veraset İntikal Vergisinin Beyanı ve ödenmesi

(26 Mart 2021 Cuma)

 • Şubat 2021 Dönemine Ait 1 ve 2 no’lu KDV Beyannamelerinin Beyanı ve Ödemesi
 • 1 – 15 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I.Sayılı Liste) Beyanı ve Ödenmesi
 • Şubat 2021 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilmesi Beyanı ve Ödemesi.
 • Şubat 2021 Dönemine ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi
 • Şubat 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Beyanı ve Ödemesi

(31Mart2021 Çarşamba)

 • 2020 Yılı Gerçek Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilmesinin Son Günü
 • Şubat 2021 Dönemine ait Aylık Ba Bs Formlarının verilmesi
 • Şubat 2021 Ayına Ait Aylık Sigorta Primlerinin Ödenmesi
 • 7256 Sayılı Kanun yapılandırma taksit ödemesi
 • Aralık 2020E-Defter Berat Yükleme işlemi için son günü (Gelir Vergisi Mükellefleri için)
 • 2020 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz. 01.03.2021

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

Finansman Gider Kısıtlaması Oranı %10 Olarak Belirlendi

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'u ticari kazanç ve kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde ticari kazançta indirimi kabul edilmeyen giderler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinde ise kurum kazancından indirilemeyen giderler yer almaktadır.

Finansman gider kısıtlaması olarak adlandırılan bu düzenlemeler, 2013 yılında yürürlüğe girmiş olmasına rağmen bugüne kadar uygulanmamıştır. Çünkü uygulanabilmesi için aynı zamanda, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderlerinin ne kadarının kazançtan indirilemeyeceğinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş olması gerekiyordu.

4 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran %10 olarak belirlenmiştir. Buna göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'u ticari kazanç ve kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.

Bu uygulama; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için geçerli değildir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

 

 

KDV Kısmi Tevkifat Uygulaması Değişikliği

16 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ile teslimler bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.

Tebliğ, 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

A. Kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3) bölümünde “Kısmi Tevkifat Uygulaması”na ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu bölümde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar 2 grup halinde sayılmaktadır.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın).

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile belirlenmiş alıcılara, “Bankalar” satırından sonra gelmek üzere;

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri, -

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, eklenmiştir.

Bu değişiklik sonrasında “Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)” aşağıdaki mükelleflerden oluşmaktadır:

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,*

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,*

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

- Kalkınma ve yatırım ajansları.

B. Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler

1. Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile söz konusu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Tebliğ’in;

(I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen yapım işleri,

- (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara (KDV Mükellefleri) karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri,

ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.”

Bu değişiklikle belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat oranı 3/10’dan 4/10’a çıkarılmış olmaktadır. Ayrıca daha önce sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen söz konusu hizmetleri tevkifat kapsamındayken, KDV mükelleflerine karşı ifa edilen bu hizmetler de tevkifat kapsamına alınmıştır. Ancak, KDV mükelleflerine karşı ifa edilen sadece KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

2. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda ve Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan 5/10 oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

3. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda yer alan 5/10 oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

4. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanların (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda yer alan 7/10 oranı 9/10 olarak değiştirilmiştir.

5. Taşımacılık hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan “Servis Taşımacılığı Hizmetleri” başlıklı bölüm “Taşımacılık Hizmetleri” olarak değiştirilmiştir.

a. Tevkifat uygulanacak alıcılar ve tevkifat oranı

Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) sayılanların, karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bu değişiklikle karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve tevkifat oranı 2/10 olarak belirlenmiştir.

b. Kapsam

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.

6. Her türlü baskı ve basım hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde, Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda ve Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan 5/10 oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

7. Diğer hizmetlerde tevkifat uygulaması

Tebliğ’in “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı 2.1.3.2.13. bölümünde, KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile bu bölüm başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

8. Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulaması

Tebliğ’in, kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulaması başlıklı I/C-2.1.3.2.14. bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

9. Ticari reklam hizmetlerinde tevkifat uygulaması

a. Tevkifat uygulanacak alıcılar ve tevkifat oranı

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne “Ticari Reklam Hizmetleri” başlıklı I/C-2.1.3.2.14. bölüm eklenmiştir. Bu kapsamda Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) sayılanların, reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Böylelikle belirlenmiş alıcılar ve KDV mükelleflerinin ticari reklam hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve oran da 3/10 olarak belirlenmiş olmaktadır.

b. Kapsam

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğ’in “I/C-2.1.3.2.9. Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri” bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğ’in “I/C-2.1.3.2.12. Her türlü baskı ve basım hizmetleri” bölümü kapsamında değerlendirilir.

C. Kısmi tevkifat uygulanacak teslimler

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne “Diğer Teslimler” başlıklı I/C-2.1.3.3.7. bölüm eklenmiştir. Buna göre KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

D. Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “2.1.5. Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi” başlıklı bölümünde kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmektedir.

İlgili bölümde, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartının aranmayacağına ilişkin düzenleme yer almaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile bu bölümde yapılan değişiklikle, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yukarıdaki değişiklikler yapan 35 seri numaralı KDV Genel Tebliği, 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

KDV TEVKİFATINA İLİŞKİN GÜNCEL TABLO

KISMİ TEVKİFAT
UYGULAMASI NİTELİĞİ
ESKİ TEVKİFAT
ORANI
YENİ TEVKİFAT
ORANI
UYGULMAYA
BAŞLANACAK TARİH
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve
Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve
Onarım Hizmetleri
(2.1.3.2.3)
5 / 10 7 / 10 1 Mart 2021
Fason Olarak Yaptırılan
tekstil ve Konfeksiyom İşleri,
Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri
ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
(2.1.3.2.7)
5 / 10 7 / 10 1 Mart 2021
Temizlik, Çevre ve Bahçe,
Bakım Hizmetleri
(2.1.3.2.10)
7 / 10 9 / 10 1 Mart 2021
Taşımacılık Hizmetleri
(2.1.3.2.11)
5 / 10 Yük Taşımacılığı : 2/10
Servis Taşımacılığı : 5/10
1 Mart 2021
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
(2.1.3.2.12)
5 / 10 7 / 10 1 Mart 2021
Ticari Reklam Hizmetleri
(2.1.3.215
………. 3 / 10 1 Mart 2021
Külçe Metal Teslimleri 5 / 10. 5 / 10  
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi (İlk Üreticileri ve İthalatçılar tarafından teslimi hariç) 7 / 10 7 / 10  
Hurda ve Atık Teslimi (İstisnadan vazgeçilmesi halinde) 7 / 10 7 / 10  
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammade Teslimi 9 / 10 9 / 10  
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri 9 / 10 9 / 10  
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 5 / 10 5 / 10  
DMO tarafından alınan ve diğer fasıllarda KDV tevkifatına tabi belirtilmeyen diğer her türlü mallar (Tebliğin I-C/2.1.3.3.7 bölümü) 2 / 10 2 / 10  

(*) Belirlenmiş Alıcılar şunlardır: (KDV Genel Uygulama Tebliğinin I-C/2.1.3.1/b bölümü)
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde yer alan kamu kuruluşları,
- Bunlar dışındaki Kanunla kurulan kamu kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan ve tüzel kişiliği olan emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Sigorta ve reasürans şirketleri,
- Sendikalar ve üst kuruluşları,
- Vakıf üniversiteleri,
- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri,
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
-Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri,
- Borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıdaki kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş veya işletmeler,
- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları.

Notlar:
Yukarıdaki tabloda belirtilen bilgiler özet mahiyetindedir ve KDV Genel Uygulama Tebliği'nin metnine göre daha dar kapsamlıdır. Bu nedenle her bir tevkifat türü için, 1. sütunda belirtilen tebliğ bölümü (özellikle kapsam açısından) dikkatle incelenmelidir.
KDV tevkifatından bahsedebilmek için öncelikle işlemin KDV’ye tabi olup olmadığına bakılmalıdır.
KDV Kanunu’nun 17/4-a maddesi uyarınca Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf esnaf veya basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edildiği için bu mükellefler KDV mükellefi sayılmamakta olup, bunların yaptıkları KDV tevkifatına tabi mal ve hizmet alımlarında tevkifat uygulanmaması gerekir.
Aynı şekilde yukarıda KDV tevkifatına tabi olduğu belirtilen teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamında ise, tevkifatın söz konusu olmayacağı tabiidir.
KDV Genel Uygulama Tebliğinin I-C/2.1.3.1/b bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapılan işlemlerde (şirketleşseler dahi profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç) kısmi tevkifat uygulanmayacaktır (Tebliğin I-C/2.1.3.4.1 bölümü).
5018 SAYILI KAMU YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NA BAĞLI CETVELLER
(I) Sayılı Cetvel: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
(II) Sayılı Cetvel: Özel Bütçeli İdareler
(III) Sayılı Cetvel: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
(IV) Sayılı Cetvel: Sosyal Güvenlik Kurumları

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

 

 

DÖVİZ KURLARI

31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK DEĞERLEMELERDE KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI

Yabancı para ve yabancı para cinsinden alacak ve borçların 2020 yılı 4. geçici vergi döneminde (01.01.2020 – 31.12.2020) yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları aşağıdaki gibidir. 2020/4. geçici vergi dönemindeki değerlemelerinde bu kurlar dikkate alınacaktır.

DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ EFEKTİF
1 ABD DOLARI 7,3405 7,3353
1 AVUSTRALYA DOLARI 5,6076 5,5818
1 DANİMARKA KRONU 1,2090 1,2081
1 EURO 9,0079 9,0015
1 İNGİLİZ STERLİNİ 9,9438 9,9369
1 İSVİÇRE FRANGI 8,2841 8,2717
1 İSVEÇ KRONU 0,89313 0,89250
1 KANADA DOLARI 5,7315 5,7103
1 KUVEYT DİNARI 23,9533 23,5940
1 NORVEÇ KRONU 0.85390 0,85331
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.9563 1,9417
100 JAPON YENİ 7,0930 7,0668

Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesinde yabancı paraların borsa rayiciyle değerleneceği hükmü yer almaktadır. Maddenin 2. fıkrasında ise yabancı paraların borsada rayici yoksa değerlemede uygulanacak olan kurun Maliye Bakanlığınca tespit olunacağına hükmedilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, borsada rayici olmayan yabancı paraların Vergi Usul Kanunu uyarınca 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla değerlenmesinde kullanılacak olan kurlar, 9 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 525 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

2021 Yılında Uygulanacak Yurt İçi ve Yurt Dışı Gündelik Tutarları Harcırah Uygulaması

            1 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmiştir. Karar’da artış oranları; 2021 yılının ilk 6 aylık dönemi için %3, ikinci 6 aylık dönemi için de %3 olarak öngörülmüştür.

Karar’ın 7. maddesinde ayrıca enflasyon farkı ödemesine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın yukarıdaki hükümleri kapsamında 01.01.2021-30.06.2021 döneminde uygulanacak aylık katsayısı 0,165786 ve taban aylık katsayısı da 2,594917 olarak hesaplanmıştır.

            Gelir Vergisi Kanunu'nun "Gider Karşılıklarında" başlıklı 24. maddesinin 1 numaralı fıkrasının 2. bendi uyarınca; Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memuruna ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile gündelikler gelir vergisinden istisnadır. Bu gündelikler yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilmektedir. Ancak gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki farkın ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

Bu hüküm kapsamında yurt dışı harcırah uygulamasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi yerinde olacaktır:

a. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

b. Yurt dışı seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için tabloda gösterilen tutarlar % 50 fazlasıyla ödenebilir.

c. Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40'ını aşması halinde, aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin % 100'ünden fazla olamaz.

01.01.2021-30.06.2021 döneminde uygulanması gereken gelir vergisinden istisna yurt içi gündelik tutarları ile yukarıdaki katsayılar kullanılarak hesaplanan yeni gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdadır:

Tablo 1:

Brüt aylık tutarı (TL) Gelir vergisinden istisna gündelik tutarı
4.169,88 ve fazlası 73,50 TL
4.140,04 - 4.169,87 61,65 TL
3.775,31 - 4.140,03 57,55 TL
3.311,11 - 3.775,30 54,05 TL
2.746,61 - 3.311,10 47,65 TL
2.746,60 ve daha aşağısı 46,35 TL

Ayrıca yurt dışı gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları da en son 25 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir. Buna göre brüt aylık tutarı 4.169,88 TL’den fazla olan çalışanlar için geçerli olmak üzere, 1 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden istisna yurt dışı gündelik tutarları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

Tablo 2:

Ülkeler Gündelik tutarı Para birimi Ülkeler Gündelik tutarı Para birimi
ABD 182 ABD Doları İsviçre 283 İsviçre Frangı
Almanya 164 Euro İtalya 152 Euro
Avustralya 283 Avustralya Doları Japonya 31.405 Japon Yeni
Avusturya 166 Euro Kanada 244 Kanada Doları
Belçika 161 Euro Kuveyt 50 Kuveyt Dinarı
Danimarka 1.238 Danimarka Kronu Lüksemburg 161 Euro
Finlandiya 148 Euro Norveç 1.193 Norveç Kronu
Fransa 160 Euro Portekiz 155 Euro
Hollanda 156 Euro Suudi Arabistan 617 Suudi Arabistan Riyali
İngiltere 115 Sterlin Yunanistan 158 Euro
İrlanda 155 Euro Kosova 123 Euro
İspanya 158 Euro Diğer AB Ülkeleri 127 Euro
İsveç 1.359 İsveç Kronu Diğer Ülkeler 157 ABD Doları

               

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

KIDEM TAZMİNATI İLE VERGİDEN MÜSTESNA

ÇOCUK ZAMMI TUTARLARI

            1 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin aylıklarının hesaplanmasında kullanılacak aylık ve taban aylık katsayıları belirlenmiştir. Karar’da artış oranları; 2021 yılının ilk 6 aylık dönemi için %3, ikinci 6 aylık dönemi için de %3 olarak öngörülmüştür.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın 7. maddesinde enflasyon farkı ödemesine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Buna göre 2020 yılı aralık ayı endeksinin (TÜFE), 2020 yılı haziran ayı endeksine (TÜFE) göre 6 aylık değişim oranının, aynı dönem için öngörülen %4 oranını aşması halinde, katsayıların söz konusu 6 aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın (Ocak 2021) 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılması gerekmektedir.

Hakem Kurulu Kararı’nın yukarıdaki hükümleri kapsamında 01.01.2021-30.06.2021 döneminde uygulanacak aylık katsayısı 0,165786 ve taban aylık katsayısı da 2,594917 olarak hesaplanmıştır.

Bu katsayılar kullanılarak 01.01.2021 - 30.06.2021 döneminde;

 1. 1.2021 Yılında Kıdem Tazminatı Tavanı;

         01.01.2021 – 30.06.2021 Tarihleri arasında       7.638,96 TL

 1. 2.2021 yılında gelir vergisinden müstesna olacak çocuk zammı tutarları;
  01.01.2021 – 30.06.2021
0-6 yaş grubu 82,89 TL
Diğerleri 41,45 TL

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

29.12.2020 Tarih ve31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan33 Seri No'lu KDV Uygulama Genel Tebliği ile 01.01.2021 indirimli orana tabi işlemlerde iade sınırı 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde; Cumhurbaşkanınca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanınca belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği hükmü yer almaktadır.

Kanun’un verdiği yetkiye istinaden, Bakanlar Kurulu 2017/9759 sayılı Karar ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınırı 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlemişti.

2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır; bir önceki yıldaki tutarın, yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenmektedir. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmamakta, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilmektedir.

2020 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %9,11 olarak hesaplanmış ve 28 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 521 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

29 Aralık 2020 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 33 seri numaralı “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yeniden değerleme oranı dikkate alınarak söz konusu tutarın 2021 yılı için 18.900 TL olarak hesaplandığı duyurulmuştur.

Bu kapsamda indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı, 2021 yılında 18.900 TL olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

2021 YILINDA UYGULANACAK GERİ KAZANIM

KATILIM PAYI TUTARLARI

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun ek 11 inci maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları anılan 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmiştir.

2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 30.12.2020 Tarih ve31350 (2.Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/1 sayılı Tebliğ ile 01/01/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında uygulanacak geri kazanım katılım payı tutarları

Ürün Cinsi Tutar
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) 19 kr./adet
Lastik (Binek araç) 2,1 TL/adet
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) 4,3 TL/adet
Lastik (İş makinası lastikleri) 10,9 TL/adet
Dolgu lastikler 5,4 TL/adet
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) 21 kr./kg
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) 54 kr./ kg
Akümülatör (Diğerleri) 5,4 kr./kg
Çinko karbon piller 2,1 TL/kg
Alkali silindirik piller 2,1 TL/kg
Alkali düğme piller 3,2 TL/kg
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli 10,9 TL/kg
Lityum düğme piller 10,9 TL/kg
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) 5,4 TL/kg
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) 16 TL/kg
Lityum içeren araç bataryaları 16 TL/kg
Diğer şarjlı piller 5,4 TL/kg
Madeni yağ 54 kr./kg
Bitkisel yağ 10,9 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör 21 kr./kg

Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları

(Televizyon ve monitörler hariç)

21 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları 10,9 kr./adet
Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri 21 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) 27 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları 32 kr./kg
İlaç 1,09 kr./kutu veya şişe
Ürün Cinsi Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)
PLASTİK AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)    
0,33 litreye kadar   1,09
0,3301-0,75 litre arası   2,1
0,7501-1,5 litre arası   3,2
1,501 litre üzeri   4,3
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) 43  
Ürün Cinsi Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) Adet Başına Alınacak Tutar (kr.)
METAL AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)   3,2
Diğerleri (kg) 54  
KOMPOZİT AMBALAJ

Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit

İçecek Ambalajları (Adet)

   
0,25 litreye kadar   1,9
0,2501-0,5 litre arası   2,1
0,501 litre üzeri   4,3
Diğerleri (kg) 54  
KAĞIT KARTON AMBALAJ (kg) 21  
CAM AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)    
0,25 litreye kadar   1,09
0,2501-0,5 litre arası   2,1
0,501-1 litre arası   3,2
1,01-5 litre arası   5,4
5,01 litre üzeri   10,9
Diğerleri (kg) 21  
AHŞAP AMBALAJ
AHŞAP AMBALAJ (Adet)   10,9

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

2021 Yılında Uygulanacak Özel İletişim Vergisi tutarı

29.12.2020 Tarih ve31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri Nolu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile,

(1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

(2) 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 olarak tespit edilmiştir.

(3) Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 01/01/2021 tarihinden itibaren 86,00 TL olarak uygulanacaktır

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

2021 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ TUTARLARI

 1. 1.Giriş

29.12.2020 Tarih ve31349 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri Nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen ve 2021 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2021 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

 1. 2.2020 Yılına Ait Yeniden Değerleme Oranının Tespiti

Bakanlığımızca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiş ve 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

3. 2021 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Değerleri ile Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Oranın Belirlenmesi

 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasında, takdir komisyonlarının dört yılda bir arsalara ve araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerini takdir edecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca 2017 yılında söz konusu takdirler yapılmıştır.

1319 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde bina, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde de arazi (arsa) vergisi mükellefiyetinin, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirleri 2017 yılında yapıldığından, bu hükümler uyarınca bina ve arazi vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren başlamış bulunmaktadır.

1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı; üçüncü fıkrasında da 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 1319 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, vergi değerinin hesabında bin liraya kadar olan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.

1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, 42 nci maddede yer alan tutar ile 44 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı, bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk Lirasına kadar olan kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

 

 

2020 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2021 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı

MADDE 3 – (1) Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

ÖRNEK 1: Mükellef (A) Bursa ili, Nilüfer Belediyesi sınırları içinde yer alan meskeni 2014 yılında satın almıştır. 2020 yılı emlak vergi değeri 220.000,00 TL olan meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1 Meskenin 2020 yılına ait emlak vergi değeri 220.000,00 TL
2 2020 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (%9,11/2=) %4,555
3 Meskenin 2021 yılı emlak vergi değeri [1+(1x2)] 230.021,00 TL
4 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 230.000,00 TL

2021 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti

MADDE 4 – (1) Mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (onbir virgül sekizyüzaltmışbeş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile 2019 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2020 yılı değerinin, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır.

ÖRNEK 2: Mükellef (B) 2020 yılında Bingöl ili, Merkez ilçesi sınırları içinde 350 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 TL’dir.

2018 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %11,865, 2019 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı %11,29 ve 2020 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı ise %4,555 olarak tespit edilmiş olduğuna göre, mükellefiyeti 2021 yılında başlayacak bu mükellefin 2020 yılında satın aldığı arsanın 2021 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

1 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 TL
2 2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=) %11,865
3 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [1+(1x2)] 223,73 TL
4 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%22,58/2=) %11,29
5 2020 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [3+(3x4)] 248,99 TL
6 2021 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%9,11/2=) %4,555
7 2021 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [5+(5x6)] 260,33 TL
8 Arsanın yüzölçümü 350 m2
9 Arsanın 2021 yılı vergi değeri (7x8) 91.115,50 TL
10 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 91.000,00 TL

ÖRNEK 3: Mükellef (C) Nevşehir ili, Ürgüp Belediyesi sınırları içinde 400 m2 arsa üzerinde inşa edilen ve inşaatı 2012 yılında sona ermiş olan bir işyerini 2020 yılında satın almıştır. Betonarme karkas, 1 inci sınıf olan inşaatın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2’dir. Bu işyeri için 2021 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.605,82 TL’dir. Arsanın bulunduğu cadde için 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 500 TL’dir.

2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,865, 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı %11,29 ve 2021 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ise %4,555 olarak tespit edildiğine göre mükellefiyeti 2021 yılında başlayan bu mükellefin işyerinin 2021 yılı vergi değerinin tespitinde emlak (bina) vergi değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (Vergi değerinin hesabında asansör, klima veya kalorifer payı ilavesi ile aşınma payı indirimi ihmal edilmiştir.)

1 İnşaatın türü ve sınıfına göre 2021 yılına ait uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedeli 1.605,82TL
2 Binanın dıştan dışa yüzölçümü 120 m2
3 Binanın maliyet bedeli (1x2) 192.698,40 TL     
4 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir komisyonunca 2017 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 500,00 TL
5 2019 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%23,73/2=) %11,865
6 2019 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [4+(4x5)] 559,33 TL
7 2020 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%22,58/2=) %11,29
8 2020 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [6+(6x7)] 622,48 TL
9 2021 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı (%9,11/2=) %4,555
10 2021 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [8+(8x9)] 650,83 TL
11 Arsanın yüzölçümü 400 m2
12 Arsanın vergi değeri (10x11) 260.332,00 TL
13 Binanın 2021 yılı vergi değeri (3+12) 453.030,40 TL
14 Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri 453.000,00 TL

1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarın tespiti (değerli konut bedeli)

MADDE 5 – (1) 2021 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2020 yılına ait tutarın 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında arttırılması suretiyle 5.227.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan değerli konut vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespiti

                                                                                      

MADDE 6 – (1) 2021 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2020 yılına ait değerlerin 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) oranında arttırılması suretiyle

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

5.227.000 TL’yi aşan kısmı için                                                  (Binde 3)

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil)

7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için                                    (Binde 6)

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL,

fazlası için                                                                                          (Binde 10)

olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

Sayfa 1 / 73

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 16.7935 TL 16.8237 TL
EURO EURO 17.5322 TL 17.5638 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 16.8070 TL 16.8700 TL
EURO EURO 17.4960 TL 17.5830 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

2022-23 SGK PRİMİNE ESAS TABAN VE TAVANI

2022-22 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

TEMMUZ-2022 VERGİ BÜLTEN

HAZİRAN-2022 VERGİ BÜLTEN

2022-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2022-17 KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI

2022-16 PERSONEL ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

2022-15 DAĞITILAN KAR PAYLARI ÜZERİNDEN HESAPLAN TEVKİFAT ORANININ %10 DÜŞÜRÜLMESİ

2022-14 2022 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI