Ağustos 02, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

PRATİK BİLGİLER

SOSYAL GÜVENLİK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ

PARA CEZALARI

 

Yükümlülüğü Getiren Madde

Ceza Maddesi

Yerine Getirilmeyen Yükümlülük

Uygulanacak idari Para Cezası

 

MADDE 4

İşverenin genel yükümlülüğü

4/1-a

26/1-a

İşverenin; mesleki riskleri önlenme, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma, organizasyon yapma, gerekli araç ve gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirme ve mevcut durumu iyileştirme yükümlülüklerini yerine getirmemesi

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 2.156 TL

 

 

4/1-b

26/1-a

işverenin; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme yükümlülüklerini yerine getirmemesi                 

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 2.156 TL

 

MADDE 6

6/1-a

26/1-b

İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı görevlendirmemesi/çalıştırmaması

Görevlendirilmeyen/

 

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

 

26/1-b

İşverenin; belirlenen nitelikte işyeri hekimi görevlendirmemesi/çalışbrmaması

çalıştırılmayan her bir kişi için 5.390 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 5.390 TL

 

 

 

26/1-b

işverenin; diğer sağlık personeli çalıştırmaması

2.695 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 2.695 TL

 

 

6/1-b

26/1-b

işverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan araç, gereç, mekân ve zaman gibi ihtiyaçlarım karşılamaması

1.617 TL

 

 

6/1-c

26/1-b

işverenin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaması

1.617 TL

 

 

6/1-Ç

26/1-b

işverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar

Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.078TL

 

 

6/1-d

26/1-b

işverenin; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen

1.617 TL

 

 

 

 

çalışanları ve bunların işverenlerini bilailendirmemesi

 

 

MADDE 8

O8.0ca

26/1-c

işverenin; iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerinin kısıtlaması

1.617 TL

 

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

08.Haz

26/1-c

işverenin; gerektiği halde işyeri sağlık ve qüvenlik birimi kurmaması

1.617 TL

 

MADDE 10

lO.Oca

26/1-ç

işverenin; risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması

3.234 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay içi 4.500 TL

 

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

lO.Nis

26/1-ç

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmaması

1.617 TL

 

MADDE 11

Acil durum planlan, yangınla mücadele ve ilk yardım

11

26/1-d

İşverenin; acil durumları belirleme, acil durumlar için tedbir alma, acil durum planlarını hazırlama, destek elemanı görevlendirme, araç gereç sağlama, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeleri yapma yükümlülüklerini yerine getirmemesi

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.078 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.078 TL

 

MADDE 12 Tahliye

12

26/1-d

Ciddi ve yakın tehlike durumunda işverenin; çalışanların işi bırakarak

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.078 TL /

 

MADDE 14

14.0ca

26/1-e

işvsrönırr: 1$ Kazalarının vö'mKisk

hastalıklannın kaydını tutma, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleme, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüklerini yerine

Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için ayn ayrı 1.617 TL

 

İş kazası ve meslek hastalıklannın kayıt ve bildirimi

14.Şub

26/1-e

işverenin, iş kazalannı ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirme yükümlülüğünü yerine aetirmemesi

2.156 TL

 

 

14.NİS

26/1-e

Sağlık hizmeti sunucularının, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi

Yükümlülüğü yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucusuna 2.156 TL

 

MADDE 15

lS.Oca

26/1-f

işverenin; işçilerin sağlık gözetiminin yapılması yükümlülüğünü yerine getirmemesi

Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için 1.078 TL

 

Sağlık gözetimi

15.Şub

26/1-f

İşverenin; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacakları, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatması

Sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.078 TL

 

MADDE 16 Çalışanların bilgilendirilmesi

16

26/1-g

işverenin; 16 ncı maddede belirtilen konularda çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme yükümlülüğünü

Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.078 TL

 

MADDE 17 Çalışanların eğitimi

17

26/1-ğ

işverenin; 17 nci maddede belirtilen konularda çalıpnlara iş sağlığı ve

Her bir çalışan için 1.078 TL

 

MADDE 18

Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

18

26/1-h

işverenin; 18 inci maddede belirtilen konularda çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi

Her bir aykırılık için ayrı ayrı 1.078 TL

 

MADDE 20

Çalışan

temsilcisi

20.Oca

26/1h

İşverenin; çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi

1.078 TL

 

MADDE 20

 

 

 

 

 

Çalışan

temsilcisi

20.Mar

26/1h

Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme haklarının işverence sağlanmaması

1.617 TL

20.NİS

26/1-1

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının işverence kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânların sağlanmaması

1.617 TL

MADDE 22

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

22

26/14

işverenin; iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul kararlarını uygulama, işyerinde alt işverenin bulunduğu hallerde

Her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.156 TL

MADDE 23

İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

23.Şub

26/1-j

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde yönetim; iş sağlığı ve güvenimi konusundaki koordinasyon

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetime 5.390 TL

MADDE 24 Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluöu

24.Şub

26/1-k

işverenin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumlan ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve

5.390 TL

MADDE 25 İşin durdurulması

25

26/14

işverenin; işyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma karanna uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartlan yerine getirmeden devam ettirmesi

10.780 TL

25.Haz

26/1-1

İşverenin; işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek ya da durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlülüğünü yerine getirmemesi

İhlale uğrayan her bir çalışan için bin TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.078 TL

MADDE 29

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

29

26/1-m

İşverenin; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamaması

53.900 TL

26/1-m

İşverenin; güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmesi

86.240 TL

26/1-m

işverenin; işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açması

86.240 TL

26/1-m

işverenin; durdurulan işyerinde faaliyete devam etmesi

86.240 TL

MADDE 30

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşidi yönetmelikler

30

26/1-n

işverenin; 30 uncu maddeye istinaden iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen

Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.078 TL

Yukanda belirtilen idari Da İşin durdurulması

a cezalan 25.Haz

erekcesi belirtilmek 26/14

suretıv/e Çalışma ve İs Kurumu H müdüriüc

İşverenin; işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek ya da durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlülüğünü yerine getirmemesi

ünce verilir. Verilen idan Dara

İhlale uğrayan her bir çalışan için bin TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.078 TL

MADDE 29

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

29

26/1-m

İşverenin; büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamaması

53.900 TL

26/1-m

İşverenin; güvenlik raporunu hazırlayıp Bakanlığın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmesi

86.240 TL

26/1-m

işverenin; işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açması

86.240 TL

26/1-m

işverenin; durdurulan işyerinde faaliyete devam etmesi

86.240 TL

MADDE 30

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşidi yönetmelikler

30

26/1-n

işverenin; 30 uncu maddeye istinaden iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen

Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.078 TL

Yukanda belirtilen idan para cezalan gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve îş Kurumu i! müdürlüğünce verilir. Verilen idan para

                   

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 8.4139 TL 8.4290 TL
EURO EURO 10.0084 TL 10.0264 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 8.4080 TL 8.4300 TL
EURO EURO 9.9590 TL 9.9930 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

MART 2021 VERGİ BÜLTEN

2021-21 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

2021-20 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

2021-19 DÖVİZ KURLARI 31.12.2020

2021-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2021-17 KIDEM TAZMİNATI VE ÇOCUK YARDIMI

2021-16 2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

2021-15 2021 YILI GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2021-14 2021 YILI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI