Ağustos 02, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner

Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ (1 MAYIS 2012 TARİHİNDEN İTİBAREN)

TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET

TEVKİFAT ORANI

TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR (KAPSAM )

117 SERİ

NUMARALI KDV GENEL

TEBLİĞİNDEKİ

YERİ

İKAMETGÂHI. İŞYERİ. KANUNİ MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER

işlem Özerinden Hesaplanan KDVnln Tamamı

(TAM TEVKİFAT)

Hızraritoı faydalanan yurt içindeki muhatap taıafmdan sorumlu sıfatıyla beyan e*lıp ödenecektir

2.1.

SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER (GVK IS.Maddeti Kapsamındaki S.Metiek Kazancı)

Islan Özerinden Hesaplanan KDVnln Tamamı

(TAM TEVKİFAT)

GVKlS.Md kapsamını giıra tedım ve hizmetleri alan kişi, kutum ve kutultıslar

2.2.

KİRALAMA İŞLEMLERİ

işlem Özerinden Hesaplanan KDVnln Tamamı

(TAM TEVKİFAT)

Kıtaya vattan başka faalıyctlaı nedeniyle gaçek usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması, kiıacuıuı gaçek unılde KDV mükdlefi olnıası.şutluınııı bitlikte vaıdması halinde, kıracı taıafmdan sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir

2-3.

REKLAM VERME İŞLEMLERİ

lçlem Özerinden Hesaplanan KDVnln Tamamı

(TAM TEVKİFAT)

Reklam hizmeti verenlerin Kalma Değer Vergin mükellefi olmamaları halinde. ıcklam hizmeti alanlar tarafuıdan aotunılu sıfatıyla beyan «ilecektir

2.4.

YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK- MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ

 

 

 

yapım işleri. bna. karayolu. demiryolu. otoyol, havalimanı, nhtun, liman, tamına, Icopru. tünel. matro. rıyıduk. apcv taun, ak yapı, boru ileten haöı. hıbarlajma va eeıerjı nakil hattı, baraj, anarjı serinli, rafinen t mm, şulemi lensi, toprak ıslahı, tajkn ketuma ve dekapıj gibi her tnrfcı inşaat islen ve bu islerle ilgili tesisat, imalat, ihmal, nakliye, ısıtma-solutma sistemim, ses sistemi, goauottı sistemi. IS* sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) hır turlu b ikon-asırım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenlemesi. d*apaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, desnontaj ve bnim ipler (Bu ipler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte mıaat imden sonra veya ınjı»t ipindin bı^snnz olarak yapılmalın hıtade de bu kapsamda tevkıfata tabı tutuXr) Aynca. yapım ipim ile birlikte ifa edilen, mimarlık, mühendislik, etüt, plan, preçr. harita (kadastral hanla dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hatırlama ve benzen hıanetler Bu hizmetler yapım islerinden ıyn ve bağımsız o'.ırık renldıjı takdode Teblıjm ) 22bolumu Etüt. Plın-Proje. Danışmanlık. Denetim ve Benzen Hizmetler kıpıımndı dejerlendınlfoektır Ote yandan, yüklemeden tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (tıseroılara) veya daha ak yüklenicilere devredilen yapım ıplemde. ışı deneden her

işlim uz ersiden Hesaplanan KDV-nka MVa (KISMİ TEVKİTAT)

AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR

m

ETÜT. PLAN PROJE. DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER

 

 

 

Piyan Stat-araptınua. Ekspertiz. Plın-pcoje. Teknik, ekenomik. mali ve hukuki alanda ramlan danışmanlık, nıûtavutik. denetim ve benzen hizmetler girmektedir.

Yapını işlaındra bağmışız ve ayrı olarak verilen nuınaal*. mühtadUfik. etol. plan, proje, harita (kadastıal hasita dahil), kadastro, inur uygulama, het ölçekte imar planı hazırlama ve benzen hizmetler bu böl Om kapsamında dc#alm*rilcccktır. Herhangi bir tedım ya da hizmet kapsanımda veya bu teslim ya da hizmetin devamı niteiıgmdc verilmek ve bedeli ayrıca bellilenmek kayıfcyla efotııu hızın eti m danışmanlık hizmeti kapsamuıda dcgolcncknlctcktır AıııkatlaiBi hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı nmdlen nezdinde veya yargı kar arlar mm sonuçları ile ilgili daıak vekilet ak* çerçevenıııtc (icra \t>.) vctAklaı hizmetler prcııap olarak tcvktfal kapsamına girmemektecbr Avukatı aı ııı verckklen danışmanlık hizmetten ire teşkilata tabidir Avukatlarla yapdan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık hizmetleri bulıkte yer alıyorsa, bu iki unnu ayrı a)Ti üaetlenclrılnıcdıip takekrde. toplam sözleşme bedeli Özetinden tevkif at uygulanacakta

Liudararan gözetim şiıketlcn laı afuı dan ifa çeklen gözetim hizmeti en ile araç, makine, teçhizat ve bcnzcrtenıun kalite kcntıd ve test edılıııeane ılıçkan hizmet alunları da teviafata tabidir Ancak, yazılı ve göerel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetin danışmanlık ve denetim hizmeden kaptanımda dritcrleııdmlnıcyccektir

Iflcm Özerinden Hesaplanan KDV ‘atn Mit (KISMİ TEVKİFAT)

AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.L2-* bölümünde sayılanlar)

J .2.2.

MAKİNE. TEÇHİZAT. DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL. BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

 

 

 

AŞAÖIDA sayılanlara (TeUıfan 3.2 1/b bölUmnde sayılanlar) ait veya bunlara tahrir e<h!cn ve faaliyetieıımn yürütülmelinde kullanılan makine, teçhizat. demirbaş ve taşıtlara ait tadil, baknıı ve onaran hizmetleri tevüfat kapsamındadır

Islan üzerinden Hesaplanan KDVnln Vir» (KISMİ TEVKİFAT)

AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.1.2/b bölümünde sayılanlar)

322.5.

YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

 

 

 

Yemek tenis hizmetleri. Ajaiıd» raydan idare, kurum ve kuruluş! ar m personel, öjbracı. harta. nıOften. ımtafıı. yolcu sıfatı taşıyan kiplerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları hizmet al unlar uıı kapsamaktadır

1(1 cm Ozanıdra Hesaplanan KDV'ntn S/lfn (KISMİ TEVKİFAT)

AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.1.2 b bölümünde sayılanlar)

3.2.4.

İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ

 

 

 

Temin edılcıı elemanlarm. hizmeti alana Ocretlı atatortinde hizmet akcbyle bağlı olmaman gereknıektedu.

Temin eıklen d cm ani um. hizmeti al an m sevk, idare ve kcntıdü alımda çaliftuılmaıı gerekmeicteckr. Elemanlarm isletmemn mal ve hizmet üretimi mflıalaımdın herhangi binnde çalıstadmırı halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan isletmede olduğu kabul ailecektir Dolayısıyla işgUcü temin hizmetmrn varilinim tespitinde, hizmetin ifarmda kullanılan elemaıdırm ışgOcü temin hizmetim vereıı firmanın bOnyeaııdc bulunman ve otu hizmet akdıyle bağlı duan, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü alımda çalıstudınan gibi karında göz önıinde bulundurulacak, bu huturların vatlıiı. taraflar ataruıda Ur sözleşme yapdınışta bu sözleşmedeki hukunılcı veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilecektir

IçgflcO tanın hizmeti vara makdlefin. söz konusu hizmeti bir başka nıflkdleflen tanın ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kradnne vesilen ışgOcü temin hızmdınde

fMİifkl ItV fliti ınıcıktM

İşlem Uzaindrn Hesaplanan KDVnln *.T(Tn (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.1-2 a b bölümünde sayüımlar)

3.2.5.

Özet güvenlik ve konuna hizmetini de işgücü temin hizmeti kaplanımda tevki fiti tabi

 

 

 

YAPI DENETİM HİZMETLERİ

 

 

 

TcYkıfatıo kapsamını. yapı denetim fıınıalaıuıca verilen yapı denetim hizmetieti duşturaıılctıdu. Su yapıları denetim luzıuctı ve benzeri hizmetler de bu kapsamdı drğcrienCknlcccktır Tevkifat yıpoıalda «onmılıı tutulanlara venlen yapı denetim hızmcticnnde bedelin kaınu kuramları atıcılığıyla «denmesi halinde tevkifat. hizmeti satm alan ve adına yapı denetim hizmeti faturası düzenlenen taıafmdan uygulanacaktır. Kamu kurumlan tarafından bizzat satm alınmayan yapı denetim hizmetlerine ılifkâıı bedellerin, bunlar adma açılan hesaplardan ödenmen nedeniyle sorumlu sıfatıyla KDV levkifatı yapmaları söz konum değilir

Arsa kuşılığı ıtifaat iflerinde. hızınct bedeli müteahhit taıafmdan ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ıljplı mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahıba (arsa sahibi) adma düzeniendğıııdcn. inşaat ruhıat sahıbmin mükellefiyet durumuna göre hareket edlecektu Ruhsat sahibinin Tebliğin (3.1.2.) bötûmıl kapsammda olması halinde, tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis ccblcccktir

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV'nin 9/10'u (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ ve AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.1.2 a b bölümünde sayılanlar)

32.0.

FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ. ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ

 

 

 

Oenel Tebliğin. 32.72 bölümünde Belirtilen ve Fama Olarak Yaptuılan TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ. ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV 'uta 5/10 '■ (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.1-2/a b bölümünde »ayılanlar)

52.7.

TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA / GÖTÜRME HİZMETLERİ

 

 

 

Tunzm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist kafilelerim alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara/ mağazalara götürmeleri karşılısında bu işletmelerden aldıktan komisyonlar genel ceanda KDVyt tabidir. Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri yapan işletmeler taıafmdan komisyon tutatma ait KDV üzerinden tevkifat uygulanacaktır.

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV'nin 9IO'u (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ (Tebliğin 3.12/a bölümünde soydanlar)

3.2.S.

SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI ÇELİKLERİNE KONU İŞLEMLERİ

 

 

 

Frolesyonet spo* kulüpleri (şııkctlcşentet dahil);

•                sponsorluk yoluyla veya teklini almak (reklam alanları ve panolaruım kiralanması dahil) suretiyle reklinı gelirleri.

•                spor müsabakalarının veya kulüpte ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri,

•                toplumsal şans oyunları ve ciğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden

dolayı isim hakkı geliri elde etmektcdrler.

Spor kulüplerinin genel «anda KDV*ye tabi olan bu gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan

KDV'nin 9/10*u işlemin muhatapları (reklâm hizmeti alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştiren! er.

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV'nin 9/lfn (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.12 ab bölümünde sayıl asılar)

32.9.

TEMİZLİK. ÇEVRE VE BAHÇE BAKİM HİZMETLERİ

 

 

 

Bina temizliği, sokak temizliği, »ilik kuıııluşlaıuıuı hijyenik temizliği vc hastane alıUaımın toplanması ve imhası, çöp teplama ve toplanan çöplerin imhası, paık ve bahçeler ile mezarlık alanlarsın temizliği. haşere mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarnn temizliği vc benzen işlerden oluşmakla dup. bu işler tevkifat uygulaman kapsammda dır

 

 

 

Bina temizliğine: bunlum müştemilat ve eklentileri dalul iç ve <kş cepheamn temizliği ile her türlü mefruşat sim (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yapınılan temızlıfcı dahildir.

Aynca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizi ettirilmen veya yık attır ılın a sı da temizlik hizmetleri kapsammda tcvkıfata tabi olacaktır.

Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gıbs alct-edeval ve sari malzemelerinin satuı alınması sırasında tevkifat uygulanmayacaktır Sorumlu tayin ed t enlerin park, bahçe ve ıııezaıld: alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzlum bakımı, bstkılendnImen. sulanman, haşere mücadelen, sokak hayvaııluınm toplamnası-ulahı ve benzerlerine ilişkin hizmet alanları. çevre ve bahçe bakmı hizmetim kapsammda tcvkıfata tabi

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin 7/10'n (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA BELİRTtLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.12 a b bölümünde sayılanlar)

32.10.

SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ

 

 

 

Pcrscucl. öfcrcncı. müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettilderi servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşunacılık hizmeti alımluı girmektedir. Söz konusu hizmetin, tahsis edimiş özel plakalı araçlu ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kaptanımda işlem temine engel değildir. Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kend nalınınla anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapdmasv’anlaşılnıası suretiyle »ağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturalaım servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velin) adma düzenlenmen gerektiğinden tevkifat uygulanmayacaktır Ancak, faturanın tevkifat yapmakla seramlu tutulanlar adma düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsammda işlem tesis edlecektir.

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV'nin SllVm (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.12/n-b bölümünde sayılanlar)

32.11.

IIKR TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ

 

 

 

SmuuiIu tayın edintine venlen: latap. annklcpcd. risale, dcıgı. broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evTak. makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zuf. bloknot, defin, aşanda, takvim, hn çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süseli veya süreriz yıymlar ile dğn ürünlerin bn türlü (cd, ved, dvd tabı baskılar dalul) bankı ve basımı hizmeti ile temi ar d veya sorumlu tsyin edimin taıafmdan kullanılan hn çeşit evrakın ciltlenmemle ilişkin hizmetin t*ı bölüm kapsammda tcvkıfata tabi tutulacak!*. Üretimde kullanılacak kağıt, boya ve benzen ham ve yardımcı nıadddcnn sapuışı veren alıcı taıafmdan temin edlmcri veya cdlnıcnıes tevkifat uygulamasına engel değıldr Ayrıca, töz konusu işlemin hizmet niteliğinde olduğundan, baskın yapılmış ve piyasada satışa umulmuş hazn haldeki ürünlesin doğrudan almamda tevkifat uygulanmayacaktır Bu kapsamda, hizmetin veya faaliyetin gncktndğı kutaaye. basılı kağıt, defin ve benzeri mallaım alımı bu bölüm kapsammda dcğerlcudnlmcyecektir

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV’nin fi'lü'a (KISMİ TEVKİFAT)

AŞAĞIDA BELtRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.12 b bölümünde sayılanlar)

32.12.

KÜLÇE METAL TESLİMLERİ

 

 

 

Hurda metalinden elde edilenin dışındaki bak*, çinko ve alüminyum külçelerinin itlulatçdaı ve ilk ttrrtıciln (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan tcdımlmııdc tevkifat uygulanmayacak, tu saikalardan sonraki cl dcğıştınurlndc ise tevkifat uygulanacak!* Hurda metaldnı Hde edilen külçelerin ithalatçıları ve üscticileri taıafmdan tesliminde de tevkifat uygulanacaktır. İthalatçılar tarafındın yapılacak tesliminde, satıcı (ithalatçı) taıafmdan düzenlenecek fatusada 'Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla Innın cdldfcındcıı tevkifat uygnUemaeuşl*.* açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi btlgslenne yn verilecektir C evlin dm üretim yapanlar ise düzenlenecek faturada

'Teslim edilen mal firmamızca cevherden ûretıldiğsnden tevkifat uygulanmamışta" açıklamasına yn vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapabileceklerdir Tevkifat kapsamına, bn türlü hurda metilinden elde edilen külçeler ile hurda metalinden elde edimin dışındaki baku. çinko ve alüminyum külçelerinin testimi gıımektedr Slab. bsllct (btyrt). kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe oiasak değerlendirilecektir Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarındı tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve alısyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi nıaddein ihtiva cdp etmediklerine bakılmaksızın, külçe, d ab. biyet. kütük ve ingot haline gctinlmış şekilde satışında KDV tcvkıfatı uygulanacaktır

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV'nin 'lifi (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.12/n-b bölümünde sayılanlar)

32.1.

BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ

 

 

 

Bak* vc alaşanılarmdan. çıtıko ve alışunlırmdan. alüminyum ve alaşımlarından mamul. Tebliğin (3 3 2 2 ) bölümünde belııtılen ürünlerin Tebliğin (312) bölümünde «yılanlara tesliminde. (7/10) «anında KDV levkifatı uygulanacakta Bunlum, ilk üreticileri (cevherden üretim yıpınlaı) ile ithalatçılaıı tarafındın tesliminde tevkifat uygulanmayacak, smuakı »Unların teslimim ise tcvkıfata tabi olacaktır İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) taıafmdan düzenlenecek faturada Teslim cdlcn mal doğrudan ithalat yoluyla temin ccfcldğmdcn tevkifat uygulanmamışta.“ açıklamasını vc ithalata ilişkin falına vc güuııük beyannamesi bilgilerine ye» verilecektir Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenecek faturada Teslim edilen mal firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamışta." açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmakstzm işlem yapabilecekleri*! Tevkifat kapıamuıa, baku ve ılışanlaruıdan. çinko ve alışanlarından, alüminyum ve al aşunl uuıduı mamul, and. katot, grandi, fihnaşin. profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac. beeu. pirinç çubuk, lama, her hlılU tel ve benzerleri gjruırktcchr Profilin boyanmış veya kaptanmış olması, bunlum tesliminde tevkifat uygulanmasuıa engel dcğılckr Bu durumda, profilin boyanması veya kıpiınmısuıı ilişkin fason et oksal işçiliği tevkifat kapsamında olmayacakta. Baku, çinko ve alüminyum telin: plastik, cam. kiğıt. emaye, venuk ve benzeri izolasy«ı malzemeleri ile kaplanması sar etiyle elde edilen "izci eli iletken* teslimleri tcvkıfata tabi tutulmayacakta Aynca. söz konutu metal vc alaşımlarından imal edilen nihai ürünler ile bunlum kesme, sıyırma, kıvama, kaynak, bükme, vida yeri detme-açma ve benzeri şekillerde işlenmesi sonucu elde e eklen yan mamul ve mamul mahiyetindeki malların t edimi en tcvkıfata tabi olmayacakta.

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV *ntn 7/H'ı (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin 3.12/n-b bölümünde sayılanlar)

322.

HURDA \T ATIK TESLİMİ

 

 

 

 

Gend Tebliğin. 5.5J. bölümünde Hurda ve at&lar sayümışta

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV'nln ».'ir* (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin S.Uı b bölümünde sayılanlar)

5.5.5.

 

METAL. PLASTİK. LASTİK. KAUÇUK. KÂĞIT VE CAM HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ

 

 

 

 

Söz Konura lininlerin teslimleri. KDV Kanununun (17/4-g) madden kapsamımla olmayıp, gend orandı (*»1S) KDVye tabt bulunmaktadır Bunlum, ithalatçüarı tuafuıduı tedıminde tevkıfat uyguluunayaeak. somaki aaflıaluuı (edinilen lac tevki tat a tabt olacaktu ithalatçılar taıafuıdan yapılacak t ediminde, «atıcı (ithalatçı) tuıfından düzenlenecek faturada "Tedım aklen mal doğradın ithalat yoluyla temin ccklck gıııdeiı t evkafa! uygulanmamışta.“ açüdaıuacma ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamen bilgilerine yn verilecektir Mdal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hutda ve atıklaruıuı çeşitli işlemlerden geçtnlıp işlenmen sonucunda dde edilen ve genellikle hurda ve atık mtdıldcrini kaybederek mdal. pladık. ladık. kauçuk, köğd ve cam esadı malzeme imalatında hammadde olaıak kulluıüaıı mamul niteliğindeki kuık. çapak, toz. grıııCıl ve benzen ürtmlcnu tedinü tevkıfat uygulaman

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV'nln 9 10'u (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VF. AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tit ligin 3.1.2 a h bölümünde sayılanları

5.5.4.

 

PAMUK. TİFTİK. YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ

 

 

 

 

Mal ve luzıııdlcrc uygulanacak KDV «aidatını bdıılcycu 2007/13053 sayılı Bakaıüar Kuıulu Karın eki (D) saydı lidoıin (B) bölümünün 1 ve 2 nci şuaları kapsamma gueu ürüıdenıı (edimi tevkıfat uygulaman kapsamındadır Buna göçe, küllü ve dyıf pamuk. Itntef pamuk, pamuk lifi döküntüleri, nalürd veya tops haldeki tiftik. yün ve yapağı, TUık Gümrük Tarife Cdvdınin 41.01 pozıty«ıundıkı sığu ve atların. 41.02 poztsymıundakı koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, pernniyc. bteitschvvanz ve benzerleri. Hint. Çin. Moğolistan ve Tibet kuzuları bariç). 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen. Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve dertlerinin, (ediminde tevkifat uygulanacakta.

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV'nln 910 u (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin t ı 2 .. b bölümünde sayılanlar)

5.5.5.

 

AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ

 

 

 

 

Söz kemim mallanıl ıthalatçdatı tarafından tedinunde tevkıfat uygulanmayacakta Itbalatçdır taıafuıdan yapdacak tesliminde. satıcı (ithalatçı) taıafuıdan düzenlenecek faturada "Teduıı çeklen mal doğradın ithalat yoluyla teinin c&ltfc gulden tevkıfat uygulanmamıştır.'' ıçıldamasma ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamen bilgilerine yer verilecektir. Ağaç işleme endüstnande kullandın ve ilk maddc-malzemc niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunlum önceden bellilenmiş ölçülerde bıçılmcaylc dde edrietı ııışaatlık. doğıamalık, muangozluk. mobılyalık ve benzen kereste, mobilya ve ketede imalatı sonucu «taya çıkan kupmtı. çıta ve benzeri imalat aıtıkluı ile odun artığı talaş (edimleri tevkifat uygulaman Kapsamındadu. öte yandan, tomruk, odun, kerede, kupmtı. atık \b mahiyetinde olmayan: mobilya, kapt-pencete doğraması, döşeme malzemesi, ranta, levba. ındf. rabıta, lanıbıı. süpürgelik ve benzen üıüıdenn tedinunde tevkıfat uygulanmayacak!*.

İşlem üzerinden Hesaplanan KDV ’atn f <10 'a (KISMİ TEVKİFAT)

TÜM KDV MÜKELLEFLERİ VE AŞAĞIDA BELİRTİLEN KURUM VE KURULUŞLAR (Tebliğin S.L2/n-b bölümünde sayılanlar)

5.5.6.

 

uyari mm

3*45 Sayılı Katma Değer Vrrglri Kanunun 9. m addetme göre yapılacak KDV Tevkif alları

(2) Solu KDV Beyannamesi İle

beyan edilir ve ödenir. KDV Mükellefleri İmarından (I

KDV

 

               

Beyannamesinde İndirtin konanı yapılır.

Kımıl InkUıl aıplmm kap ««inin a firen her bir İşlemin KDV dahil bedeli l.bOO. TL'yl atmadığı lakdlrdr. hesaplanan KDV tevkif olu fabl lululın av ocaktır. Sınırın ııplnm hallndr Ur laların luaıamı üzerinden Intald yapılacaktır. Tespit rdllrn lalan aşan İşlemlerde KDV tevkifaiı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedri parçalara ayrılamayacak, aynı Işlrmr ali bedellerin toplamı dikkate alınarak bu «mırın aşılman halinde tevkif al yapılacaktır. Tevkif al zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek taretiyle bedelin parçalara bDUndtltfailn leıpltl halinde vergi dairelerince. bütUııliik arzetllgı anlaşılan alimimin toplamının yukarıda belirlilen nnırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekil İşlemler yapılacaktır.

Okul aile birlikleri ve Sağlık Hakanlığına batlı aile hekimliği kurumlan TEVKİFAT koptammda DEĞİLDİR.

KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik hizmetlerinde ya da KDV mükellefiyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerine verilen yapı denetim hizmetlerinde tevkif al uygulanmayacaktır.

Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Telkininde KDV Tevklful Uygulaman OTO» 2012 tarihinden İtibaren KALDIRILMIŞTIR.

KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR (II? SERİ SOLU KDV C. T Bölüm No: 5.1.2*)

•                5011 azyılı Kanun* eldi cctvdicrdc yer alan idare, kurum ve kutulular, ıl özel idareleri ve bunlum leşial ettikten bitlikler, bdecbydmn teşkil ettikleri bitlikler ile köylere luzıııct götürme bnlıkletı.

•                Yukarıda «»yıl «ulu dışındaki, kamınla kurulan kamu kutum ve kuruluşları.

•                Döner ramiydi kuruluşlar.

•                Kamu kutumu niteliklideki medet; kuruluşları.

•                Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım Kandıkları.

- Bankalar.

•                Kamu iletimdi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kıuuluçları. İktisadi Devlet Teşekkülleri).

•                özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar.

•                Organize mnıyı bdgelcıl ile menkul kıymetler, vaddi işlemler borsalatı dahil bütün borular.

•                Yandın fazla hissen doğradın yukaııda uyüan ıdne. kurara ve kuraluşiaıa ait olan (tek başına ya da birlikte) kuranı, kuruluş ve işletmda,

•                Payları İstanbul Menkul Kıymetin Botxaimdi işlem göten piketler.

Katma Değer Vergisi Kanunu Tevkifat Listesi

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 8.4139 TL 8.4290 TL
EURO EURO 10.0084 TL 10.0264 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 8.4080 TL 8.4300 TL
EURO EURO 9.9590 TL 9.9930 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

MART 2021 VERGİ BÜLTEN

2021-21 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

2021-20 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

2021-19 DÖVİZ KURLARI 31.12.2020

2021-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2021-17 KIDEM TAZMİNATI VE ÇOCUK YARDIMI

2021-16 2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

2021-15 2021 YILI GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2021-14 2021 YILI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI