Ağustos 02, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner

Sosyal Güvenlik Kurumunca Kesilecek İdari Para Cezaları

 

PRATİK BİLGİLER

SOSYAL GÜVENLİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

01/01/2013-30/06/2013 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret: 978,60 TL 01/07/2013-31/12/2013 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret: 1.021,50 TL

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER

UYGULANACAK CEZA

Ceza Tutarı (TL)

01.01.2013

30.06.2013

Ceza Tutarı (TL)

01.07.2013

31.12.2013

 

1)

a) Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesini. 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde ya da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca (Kurum) belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca ınternet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gondermeyenler hakkında her bir sigortalı için,

Bir aylık asgari ücret

978,60

1 021.50

 

 

b) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlannca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için.

Asgari ücretin iki katı

1 957.20

2043.00

 

 

c) İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin venlmedığıne ilişkin; mahkemenin karar tarihinden. Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu ıdarelen ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde (1-b) de sayılan durumlardan biriyle tekrar bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için.

Asgari ücretin beş katı

4 893,00

5.107,50

 

2)

İşyeri bildirgesini. Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler veya Kurumca ınternet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda gondermeyenler veya bu Kanunda belirtilen sûre içinde Kuruma vermeyenlerden.

 

 

 

 

 

a) Kamu Idarelenne

Asgan ücretin üç katı

2.935.80

3.064,50

 

 

b) Bilanço esasına göre defter tutanlara

Asgari ücretin üç katı

2.935.80

3064,50

 

 

c) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara

Asgari ücretin iki katı

1.957,20

2.043,00

 

 

d) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

Bir aylık asgari ücret

978,60

1.021,50

 

3)

Prim belgelerini ve defter kayıtlarını. Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere ya da Kurumca ınternet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere veya belirlenen sûre içinde vermeyenlere her bir fiil ■Çin.

 

 

 

 

 

a) Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

Aylık asgan ücretin 1/51

195.72

204,30

 

 

b) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına.

Aylık asgan ücretin 1/8 i

122,33

127,69

 

 

c) Ek belgenin Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin ıkı katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına.

Aylık asgari ücretin 1/2 si

489.30

510.75

 

 

d) Belgenin mahkeme kararı. Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmedıği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın.

Asgari ücretin ıkı katı

1.957.20

2043.00

 

4)

Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya serbest muhasebeci malı müşavirler ile yeminli mali müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden. Kuruma bıtdırilmediğı tespit edilen eksik işçilik tutannın mal edildiği her bir ay için.

Asgan ücretin iki katı

1 957.20

2043,00

 

5)

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilen işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak yerine getirmeyenlere.

Not: İbraz sûresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden, aynca geçersizlik fulleri için ıdan para cezası uygulanmaz, sadece tutulan defter türü dikkate alınarak (5-a), (5-b) ve (5-c) ye göre idari para cezası uygulanır.

 

 

 

 

a) Bilanço esasına göre defter tutanlara

Asgari ücretin on iki katı

11.743.20

12.258.00

 

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlara

Asgari ücretin altı katı

5871.60

6.129.00

 

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

Asgan ücretin üç katı

2.935,80

3064,50

 

d) Tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla. defter ve belgelenn tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte; kanuni tasdik süresi geçtikten sonra tasdik ettirilmiş olan defterlenn tasdik tarihinden önceki kısmı, işçilikle ilgili giderlerin işlenmemiş olduğu tespit edilen defterler, sigorta primlen hesabına esas tutulan kazançların kesin olarak tespitine imkan vermeyecek şekilde usulsüz veya noksan tutulmuş defterler, herhangi bir ay için sigorta primleri hesabına esas tutulması gereken kazançların ve kazançlarla ilgili odemelenn (sigorta primine esas kazancın ödemeye bağlı olduğu durumlar dahil) o ayın dahil bulunduğu hesap dönemine ait defterlere işlenmemiş olması halinde, o aya ait defter kayıtları geçerli sayılmaz ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için, aylık asgari ücretin yarısı tutarında;

 

 

 

 

ii.                Kullanılmaya başlanmadan önce tasdik ettirilmesi zorunlu olduğu halde tasdiksiz tutulmuş olan defterler geçerli sayılmaz ve tutmakla yükümlü bulunulan defter türü dikkate alınarak (5-a) ve (5-b) ye göre idari para cezası uygulanır,

iii.               Vergi Usul Kanunu gereğince bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre tutulmuş defterler geçerli sayılmaz ve (5-a) ya göre idari para cezası uygulanır.

 

 

 

 

e) İşverenler tarafından ibraz edilen aylık ücret tediye bordrosunda, işyerinin sicil numarası, bordronun ilişkin olduğu ay. sigortalının adı- soyadı. sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası, ücret ödenen gün sayısı, sigortalının ücreti, ödenen ücret tutarı ve ücretin alındığına dair sigortalının imzasının bulunması zorunludur Belirtilen unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç) ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için.

Aylık asgari ücretin 1/2 sı

489.30

510.75

                   

t      r

6)

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankaların Kurumca istenen belgeleri en geç 1 ay içinde vermemesi veya aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı işyerinde, birden fazla işyen olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyerinde ayrı ayrı olmak üzere. Kuruma verilmesi gereken sûrenin son gününü takıp eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere aşılmaması halinde,

Asgari ücretin iki katı

1 957.20

2043.00

7)

a) Sigortalılann çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklannı Kuruma bildirmesi; koy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılığının sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi; Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olayların Kuruma bildirilmesi ve Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşların ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü ışı üstlenenleri ve bunların adreslennı 15 gün içinde Kuruma bildirmesi yükümlülüklerini yerme getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere.

Bir aylık asgari ücret

978.60

1.021.50

 

b) Kamu idarelen ile bankaların, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmeyen ya da sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idarelen ile bankalara.

Aylık asgan ücretin 1/10 u

97.86

102,15

8)

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısının ve bunların işe başlama tarihinin Ticaret Sicil Memurluklarına bıldmlmesı durumunda Ticaret Sicil Memurluklarınca buna bağlı yapılması gereken bildirimlerin. Valilikler, beledryeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bildirimlerin yasal sûresi içinde Kuruma yapılmaması halinde, yerme getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için.

Bir aylık asgari ücret

978.60

1.021,50

9)

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının.

 

 

 

 

a) Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma gorevlenni yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyen sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar; engel olanlar hakkında, (eylemleri başka bir suç oluştursa dahi)

Asgari ücretin beş katı

4893.00

5.107.50

6)

Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankaların Kurumca istenen belgeleri en geç 1 ay içinde vermemesi veya aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nüshasını sigortalının çalıştığı ışyennde, birden fazla işyen olması halinde ise sigortalının çalıştığı her işyennde ayrı ayn olmak üzere. Kuruma verilmesi gereken sûrenin son gününü takıp eden günden başlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sûrenin sonuna kadar sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere aşılmaması halinde,

Asgan ücretin iki katı

1 957.20

2043.00

7)

a) Sigortalılann çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklannı Kuruma bildirmesi; koy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılığının sona erdiğinin Kuruma bildirilmesi. Kamu idarelerince vazife malullüğüne sebep olaylann Kuruma bildirilmesi ve Kamu idarelen ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşların ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü ışı üstlenenleri ve bunların adreslenni 15 gün içinde Kuruma bildirmesi yükümlülüklerim yerme getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere.

Bir aylık asgari ücret

978.60

1.021.50

 

b) Kamu idarelen ile bankaların, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmeyen ya da sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idarelen ile bankalara.

Aylık asgan ücretin 1/10 u

97,86

102,15

8)

Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısının ve bunların işe başlama tarihinin Ticaret Sicil Memurluklarına bildirilmesi durumunda Ticaret Sicil Memurluklarınca buna bağlı yapılması gereken bıldırımlenn; Valilikler, beledryeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların venlmesıne esas olan istihdama ilişkin bildirimlerin yasal sûresi içinde Kuruma yapılmaması halinde, yerme getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için.

Bir aylık asgari ücret

978.60

1.021.50

9)

Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının.

 

 

 

 

a) Kanunun uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma gorevlenni yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyen sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler görevlerini yapmasına engel olamazlar, engel olanlar hakkında, (eylemleri başka bir suç oluştursa dahi)

Asgari ücretin beş katı

4893.00

5.107.50

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 8.4139 TL 8.4290 TL
EURO EURO 10.0084 TL 10.0264 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 8.4080 TL 8.4300 TL
EURO EURO 9.9590 TL 9.9930 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

MART 2021 VERGİ BÜLTEN

2021-21 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

2021-20 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

2021-19 DÖVİZ KURLARI 31.12.2020

2021-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2021-17 KIDEM TAZMİNATI VE ÇOCUK YARDIMI

2021-16 2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

2021-15 2021 YILI GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2021-14 2021 YILI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI