Ağustos 02, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner

Harçlar

HARÇLAR

2013 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR *

TİCARET SİCİL HARÇLARI:

Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil)

1. Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında:

TL

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

180,05

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

516,25

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

1.163,20

2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

89,35

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

127,95

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

283,10

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde: (Ticari işletme rehni ile

 

ilgili vakalar dahil) (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz)

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait olan işletmelerde

89,35

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

127,95

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

283,10

4. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydı silinmesi dahil)

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde

34,90

b) Şahıs şirketlerinde ait işletmelerde

50,45

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde Şubelerin her biri (Yabancı müesseselerin Türkiye şubeleri dahil)

 

ayrıca aynı harca tabidir.

89,35

 

NOTER HARÇLARI :

Defter tasdiki:

TL

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

19,55

bb) Serbest meslek kazanç defteri

24,30

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler

24,30

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

100 sayfaya kadar (100 dahil)

6,40

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

6,40

VERGİ YARGISI HARÇLARI:

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi

Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

 

1- Başvurma harcı:

TL

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma

24,30

b)Danıştaya başvurma

50,45

c)Danıştaya temyiz başvuru harcı

105,10

d) Bölge idare mahkemesine itiraz harcı

70,05

II-Nispi harçlar:

a) Vergi Mahkemesi ile Bölge İdare Mahkemesi Kararlarında: Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (24,30 TL’den) az olmamak üzere

Binde

4,55

b) Danıştay kararlarında: Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (50,45 TL'den) az olmamak üzere (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir.)

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

Binde

9,10

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında

24,30

b)Danıştay kararlarında

50,45

c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında IV- Suret harçları:

50,45

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

1,15

BAZI TAPU HARÇLARI

 

 

Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

Binde 20

(22.09.2012 den itibaren)

 

Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için

Binde 20

(22.09.2012 den itibaren)

 

Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için

Binde 20

(22.09.2012 den itibaren)

 

Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin yarısından az. iki katından çok olamaz) devir alan için

Binde 20

(22.09.2012 den itibaren)

 

Gayrimenkul üzerine İrtifak hakkı tesis ve devrinde (634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için

Binde 20

(22.09.2012 den itibaren)

 

İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı

Binde 20

(22.09.2012 den itibaren)

 

 

 

 

           

*2013 Yılında uygulanacak harçların tamamı için, 01/01/2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 69 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine bakınız.

 

 

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 8.4139 TL 8.4290 TL
EURO EURO 10.0084 TL 10.0264 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 8.4080 TL 8.4300 TL
EURO EURO 9.9590 TL 9.9930 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

MART 2021 VERGİ BÜLTEN

2021-21 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

2021-20 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

2021-19 DÖVİZ KURLARI 31.12.2020

2021-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2021-17 KIDEM TAZMİNATI VE ÇOCUK YARDIMI

2021-16 2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

2021-15 2021 YILI GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2021-14 2021 YILI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI