Ağustos 02, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Ana Sayfa Banner

2021-20 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

534

KDV Kısmi Tevkifat Uygulaması Değişikliği

16 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’nin kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ile teslimler bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.

Tebliğ, 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

A. Kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3) bölümünde “Kısmi Tevkifat Uygulaması”na ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu bölümde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar 2 grup halinde sayılmaktadır.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın).

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile belirlenmiş alıcılara, “Bankalar” satırından sonra gelmek üzere;

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri, -

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, eklenmiştir.

Bu değişiklik sonrasında “Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)” aşağıdaki mükelleflerden oluşmaktadır:

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Sigorta ve reasürans şirketleri,

- Sendikalar ve üst kuruluşları,

- Vakıf üniversiteleri,

- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,*

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,*

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

- Kalkınma ve yatırım ajansları.

B. Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler

1. Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt proje hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile söz konusu bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Tebliğ’in;

(I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen yapım işleri,

- (I/C-2.1.3.1/a) ayırımında sayılanlara (KDV Mükellefleri) karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri,

ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra 5 milyon TL’yi aşması halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanır.”

Bu değişiklikle belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat oranı 3/10’dan 4/10’a çıkarılmış olmaktadır. Ayrıca daha önce sadece belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen söz konusu hizmetleri tevkifat kapsamındayken, KDV mükelleflerine karşı ifa edilen bu hizmetler de tevkifat kapsamına alınmıştır. Ancak, KDV mükelleflerine karşı ifa edilen sadece KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

2. Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda ve Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan 5/10 oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

3. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason işlerle ilgili aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda yer alan 5/10 oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

4. Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde; Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanların (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda yer alan 7/10 oranı 9/10 olarak değiştirilmiştir.

5. Taşımacılık hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yer alan “Servis Taşımacılığı Hizmetleri” başlıklı bölüm “Taşımacılık Hizmetleri” olarak değiştirilmiştir.

a. Tevkifat uygulanacak alıcılar ve tevkifat oranı

Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) sayılanların, karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bu değişiklikle karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve tevkifat oranı 2/10 olarak belirlenmiştir.

b. Kapsam

Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.

Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.

6. Her türlü baskı ve basım hizmetlerinde tevkifat uygulaması

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde, Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara (Belirlenmiş Alıcılar) karşı ifa edilen baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile yukarıda ve Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan 5/10 oranı 7/10 olarak değiştirilmiştir.

7. Diğer hizmetlerde tevkifat uygulaması

Tebliğ’in “Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler” başlıklı 2.1.3.2.13. bölümünde, KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağına ilişkin düzenleme bulunmaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile bu bölüm başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

8. Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulaması

Tebliğ’in, kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulaması başlıklı I/C-2.1.3.2.14. bölümü ile bölüm içi Tabloda yer alan “3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirilmiştir.

9. Ticari reklam hizmetlerinde tevkifat uygulaması

a. Tevkifat uygulanacak alıcılar ve tevkifat oranı

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne “Ticari Reklam Hizmetleri” başlıklı I/C-2.1.3.2.14. bölüm eklenmiştir. Bu kapsamda Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde (Belirlenmiş Alıcılar ve KDV Mükellefleri) sayılanların, reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Böylelikle belirlenmiş alıcılar ve KDV mükelleflerinin ticari reklam hizmetleri KDV tevkifatı kapsamına alınmış ve oran da 3/10 olarak belirlenmiş olmaktadır.

b. Kapsam

Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam hizmetleri Tebliğ’in “I/C-2.1.3.2.9. Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri” bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğ’in “I/C-2.1.3.2.12. Her türlü baskı ve basım hizmetleri” bölümü kapsamında değerlendirilir.

C. Kısmi tevkifat uygulanacak teslimler

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliği’ne “Diğer Teslimler” başlıklı I/C-2.1.3.3.7. bölüm eklenmiştir. Buna göre KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğ’de özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

D. Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “2.1.5. Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi” başlıklı bölümünde kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve esaslara yer verilmektedir.

İlgili bölümde, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartının aranmayacağına ilişkin düzenleme yer almaktaydı.

35 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile bu bölümde yapılan değişiklikle, iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yukarıdaki değişiklikler yapan 35 seri numaralı KDV Genel Tebliği, 1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

KDV TEVKİFATINA İLİŞKİN GÜNCEL TABLO

KISMİ TEVKİFAT
UYGULAMASI NİTELİĞİ
ESKİ TEVKİFAT
ORANI
YENİ TEVKİFAT
ORANI
UYGULMAYA
BAŞLANACAK TARİH
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve
Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve
Onarım Hizmetleri
(2.1.3.2.3)
5 / 10 7 / 10 1 Mart 2021
Fason Olarak Yaptırılan
tekstil ve Konfeksiyom İşleri,
Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri
ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
(2.1.3.2.7)
5 / 10 7 / 10 1 Mart 2021
Temizlik, Çevre ve Bahçe,
Bakım Hizmetleri
(2.1.3.2.10)
7 / 10 9 / 10 1 Mart 2021
Taşımacılık Hizmetleri
(2.1.3.2.11)
5 / 10 Yük Taşımacılığı : 2/10
Servis Taşımacılığı : 5/10
1 Mart 2021
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
(2.1.3.2.12)
5 / 10 7 / 10 1 Mart 2021
Ticari Reklam Hizmetleri
(2.1.3.215
………. 3 / 10 1 Mart 2021
Külçe Metal Teslimleri 5 / 10. 5 / 10  
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi (İlk Üreticileri ve İthalatçılar tarafından teslimi hariç) 7 / 10 7 / 10  
Hurda ve Atık Teslimi (İstisnadan vazgeçilmesi halinde) 7 / 10 7 / 10  
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammade Teslimi 9 / 10 9 / 10  
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri 9 / 10 9 / 10  
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 5 / 10 5 / 10  
DMO tarafından alınan ve diğer fasıllarda KDV tevkifatına tabi belirtilmeyen diğer her türlü mallar (Tebliğin I-C/2.1.3.3.7 bölümü) 2 / 10 2 / 10  

(*) Belirlenmiş Alıcılar şunlardır: (KDV Genel Uygulama Tebliğinin I-C/2.1.3.1/b bölümü)
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvelde yer alan kamu kuruluşları,
- Bunlar dışındaki Kanunla kurulan kamu kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan ve tüzel kişiliği olan emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Sigorta ve reasürans şirketleri,
- Sendikalar ve üst kuruluşları,
- Vakıf üniversiteleri,
- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri,
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
-Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri,
- Borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıdaki kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş veya işletmeler,
- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’de işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları.

Notlar:
Yukarıdaki tabloda belirtilen bilgiler özet mahiyetindedir ve KDV Genel Uygulama Tebliği'nin metnine göre daha dar kapsamlıdır. Bu nedenle her bir tevkifat türü için, 1. sütunda belirtilen tebliğ bölümü (özellikle kapsam açısından) dikkatle incelenmelidir.
KDV tevkifatından bahsedebilmek için öncelikle işlemin KDV’ye tabi olup olmadığına bakılmalıdır.
KDV Kanunu’nun 17/4-a maddesi uyarınca Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiden muaf esnaf veya basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edildiği için bu mükellefler KDV mükellefi sayılmamakta olup, bunların yaptıkları KDV tevkifatına tabi mal ve hizmet alımlarında tevkifat uygulanmaması gerekir.
Aynı şekilde yukarıda KDV tevkifatına tabi olduğu belirtilen teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamında ise, tevkifatın söz konusu olmayacağı tabiidir.
KDV Genel Uygulama Tebliğinin I-C/2.1.3.1/b bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapılan işlemlerde (şirketleşseler dahi profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç) kısmi tevkifat uygulanmayacaktır (Tebliğin I-C/2.1.3.4.1 bölümü).
5018 SAYILI KAMU YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NA BAĞLI CETVELLER
(I) Sayılı Cetvel: Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
(II) Sayılı Cetvel: Özel Bütçeli İdareler
(III) Sayılı Cetvel: Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
(IV) Sayılı Cetvel: Sosyal Güvenlik Kurumları

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Yakup UYGUN – İbrahim ÖNER

 

 

Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Döviz Modülü

T.C. M.B. Alış Satış
USD USD 8.4139 TL 8.4290 TL
EURO EURO 10.0084 TL 10.0264 TL
Serbest Piyasa Alış Satış
USD USD 8.4080 TL 8.4300 TL
EURO EURO 9.9590 TL 9.9930 TL
(www.piyasadoviz.com)

Genel Bilgiler

MART 2021 VERGİ BÜLTEN

2021-21 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

2021-20 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞİKLİĞİ

2021-19 DÖVİZ KURLARI 31.12.2020

2021-18 YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÜNDELİKLER HARCIRAH UYGULAMASI

2021-17 KIDEM TAZMİNATI VE ÇOCUK YARDIMI

2021-16 2021 YILINDA KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE UYGULANACAK İADE SINIRI

2021-15 2021 YILI GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI

2021-14 2021 YILI ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI